Love og regler

Foreningens love og reglementer

FORENINGENS LOVE
§ 1. Foreningen er stiftet den 10. april 1924. Dens navn er Nyborg Fugle- og Stuekulturforening af 1924. Foreningen er hjemmehørende i Nyborg kommune. Dens formål er at udbrede kendskab og interesse for fugle og planter under beskyttede forhold i hjemmet.

§ 2. stk. 1. Målet søges opnået ved udgivelse af et medlemsblad,  afholdelse af møder og foredrag i vintermånederne, udflugter og havemøder i sommerhalvåret. Ved evt. udstillinger samt førsteopdrætsordninger. 
stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til fremme af specielle interesser i foreningen.

§ 3. Som medlem kan optages alle, der har interesse for foreningens arbejde. Som æresmedlem, der er valgbare og har stemmeret, kan udnævnes medlemmer, der har udført et særligt ærefuld arbejde for foreningen. Indstillingen om udnævnelse af æresmedlemmer afgives på en ordinær generalforsamling. Æresmedlemmer er fritaget for kontingent og modtager medlemsbladet.

§ 4. Bestyrelsen kan nægte optagelse af personer, der efter bestyrelsens skøn handler i modstrid med foreningens interesse. Bestyrelsen skal ved anbefalet brev underrette den pågældende om beslutningen senest 8 dage efter denne. Handler et medlem, efter bestyrelsens skøn, i modstrid med foreningens interesse, kan bestyrelsen på et møde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede, træffe beslutning om udelukkelse af foreningen. Bestyrelsen skal, ved anbefalet brev, underrette pågældende medlem om beslutningen senest 5 dage efter mødet. Den, der udelukkes, kan inden 30 dage fra brevets modtagelse, ved anbefalet brev, begære beslutningen forelagt førstkommende generalforsamling til prøvelse. Er begæringen ikke fremsendt inden ovennævnte tidsfrist er beslutningen at betragte som endelig, og sagen kan herefter ikke fremlægges en generalforsamling.

§ 5. Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor afgår de ulige år. Kassereren og øvrige bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor afgår de lige år. Revisorsuppleanten er på valg hvert år. Alle valg er nyvalg, dog kan genvalg finde sted. Foreningens formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. De øvrige poster fordeler bestyrelsen selv imellem sig. Evt. udvidelse af bestyrelsen kan kun ske på en generalforsamling.

§ 6. Revisors opgave: Kontrollere bilag og kassen stemmer. I økonomiske anliggender repræsenteres foreningen af formand og kasserer. Ved indtrædende vakance har bestyrelsen ret til at supplere sig for resten af valgperioden. Bestyrelsen er ulønnet. Den afholder bestyrelsesmøder, når den finder det fornødent.

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afgør de foreliggende sager ved simpelt flertal. Stemmeafgivningen ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling afgives ved håndsoprækning, med mindre 1 af de stemmeberettigede medlemmer fordrer skriftlig afstemning. Alle medlemmer har ret til at deltage i, og tage ordet på foreningens generalforsamling. Først efter 3 måneders medlemskab er medlemmet valgbar.

§ 8. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i januar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, og bekendtgøres i medlemsbladet. Stemmeret har alle med gyldigt medlemsskab, for familiekontingenter har både M / K stemmeret. Juniormedlemmer har ikke stemmeret. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende : 1. Valg af dirigent.  2. Valg af 2 stemmetællere og en referent.  3. Formandens beretning.  4. Regnskabet fremlægges.  5. Indkomne forslag.  6. Valg af bestyrelse.  7. Valg af bestyrelsessuppleant.  8. Valg af revisor. 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Sager, der bringes op under dagsordenens punkt 10, kan ikke gøres til genstand for beslutning.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom i et anbefalet brev til formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest 14 dage efter kravets fremlæggelse. Emner, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal indsendes samtidig med begæring om afholdelsen, og kun disse emner kan bringes til behandling. Bestyrelsen har dog ret til at opfører andre punkter på dagsordenen.

§ 10. Protokol: Den på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger førte protokol er tilstede på generalforsamlingen.

§ 11. stk.1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, efter forslag fra bestyrelsen, og betales 1 år forud. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest den. 31. december, slettes medlemmet af medlemslisten.
stk 2. Kontingentet pr. 1. januar 2014 er helårlig:
Familiekontingent: kr. 225,00 
Enlige:  kr. 175,00 
Par, kontingent i perioden, hvor den ene er på  pension eller efterløn   
kr. 200,00
Folke- førtidspensionister og efterlønnere:
Familiekontingent: kr. 175,00
Enlige: kr. 150,00
Juniorer: kr.  75,00
Familiekontingent: En familie inkl. børn op til 18 år.

§ 12. Aldersgrænsen for juniorer er 18 år. Juniorer overgår til seniormedlemmer ved første kontingentopkrævning efter det fyldte 18. år.

§ 13. Indkaldelse til foreningens møder sker ved udsendelse af meddelelse i medlemsbladet, på hjemmesiden og evt. sociale medier, med mindst 3 dages varsel. Gæster kan medtages ved møderne, men ikke ved generalforsamlinger.

§ 14. Lovændringer: Forandringer af disse love kan kun ske på en ordinær generalforsamling.

§ 15. Foreningens opløsning: Beslutning om foreningens opløsning kan foretages, når bestyrelsen eller 25 medlemmer finder det fornødent, og skal fremsættes på en ekstraordinær generalforsamling.

Lovene er ændret på generalforsamlingen den 30. jan 1998, den 19. jan. 2001, den 23. jan. 2004, den 19. jan. 2007, den 18. jan. 2013, 15. januar 2018, 16. januar 2019.   
Bestyrelsen.

Udstillingsreglementer

Regler for lokalt førsteopdræt
Nyborg Fugle- og Stuekulturforening af 1924 kører en lokal førsteopdrætsordning, som går ud på at registrere og præmiere opdræt af fugle, der ikke tidligere er opdrættet i foreningen. For at opnå præmiering BØR der foreligge en opdrætsberetning til medlemsbladet, og fuglene BØR udstilles på foreningens lokale udstilling, hvis en sådan afholdes samme år. Alle 1. opdræt skal anmeldes skriftlig til foreningens opdrætskonsulenter på en speciel blanket. For at opdræt kan anerkendes som 1. opdræt, skal det kontrolleres af opdrætskonsulenterne, når ungerne er på pind. Opdræt med ammefugle, rugemaskine eller håndopmadet kan ikke anerkendes som 1. opdræt. For alle anerkendte 1. opdræt uddeles diplom og pokal. Skulle flere medlemmer samtidig anmelde samme art 1. opdræt, vil kun det først anmeldte og godkendte opdræt blive tildelt diplom. Ved anerkendelse af 1. opdræt, vil dette blivemeddelt i MEDLEMSBLADET i førstkommende nummer, og der gives de øvrige medlemmer 30 dages protesttid fra bladets udsendelsesdato. Protester skal indgives skriftligt. Ved anmeldelse af 1. opdræt, hvor opdrætskonsulenterne er i tvivl om fuglens art, fremvises disse for en dommer på førstkommende udstilling eller en anden sagkyndig person, da der måske kan være tale om DANSK 1. OPDRÆT. Siden 1984 har følgende fugle været undtaget ordningen: Zebra- og Mågefinker, Sang- og Nymfeparakitter, Splendid, Turkis, Bourks, Undulater, og Dværgpapegøjer samt alle mutationer.
BESTYRELSEN
Regler for ”Årets Fugl”
Årets fugl gælder to fugle; en krumnæb og en spidsnæb, bestyrelsen vælger 5 fuglearter i hver gruppe (der ikke har været årets fugl i de sidste 6 år), som der stemmes om på generalforsamlingen. Navnene offentliggøres i det sidste medlemsblad før generalforsamlingen.
Foreningens medlemmer kan indstille fugle til deltagelse i “Årets Fugl”, til bestyrelsen. Undtaget er Undulater, Kanarier, Risfugle, Zebra-& Mågefinker (fordi de skal udstilles i enkeltbure, derfor kan der ikke vises opdræt), samt alle mutationer. Opdræt skal tilmeldes til opdrætsudvalget, fordi det første, og det bedste opdræt præmieres. Men alle opdræt BØR udstilles for at deltage i konkurrencen og bliver bedømt af en Dommer, og der BØR foreligge en opdrætsberetning til bladet SOLSIKKEN Diplom og vandrepokal uddeles til vinderne af “Årets Fugl” konkurrence. Pokalen bliver ejendom, når et navn figurerer tre gange i træk eller fem gange i alt.
Bestyrelsen
Ordensregler for fuglemarked
Der vil være borde til rådighed med stadepladsnummer. Fuglene skal anbringes mindst i bordhøjde. Burene skal være så store, at fuglene
kan bevæge sig uhindret. Der skal være anbragt sidepind i burene (gælder dog ikke bundfugle). Der skal være skåle med foder og vand i alle bure. Bundfugle må kun fylde 1/3 af bunden. Snavsede bure og syge fugle bliver afvist.
 

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen